top of page
Nature Tokens

בריאות ובטיחות תעסוקתית, איכות וסביבה

קואנטה מחשיב בריאות ובטיחות תעסוקתית, ניהול איכות כולל ותהליכי ייצור ידידותיים לסביבה כ-3 חלקים אינטגרליים של שלם בלתי נפרד.

פועל בהתאם לתקנים של מערכת ניהול האיכות ISO 9001, מערכת ניהול הסביבה ISO 14001 ומערכת ניהול הבריאות והבטיחות התעסוקתית OHSAS 18001; קואנטה:

. מבצעת שיטות עבודה המתקדמות ללא הרף את מערכות ניהול הסביבה, בריאות ובטיחות תעסוקתית וניהול איכות:

. מתמקד בשימוש יעיל באנרגיה, חומרי גלם ומשאבי טבע אחרים;

. שואפת למנוע כל השפעה ועלולה להוות סיכון כלפי הקהילה, הסביבה הטבעית ותנאי הבריאות והבטיחות התעסוקתית של העובדים הנמצאים בהשפעת פעילותה;

. נוקטת יוזמה כדי שבעלי העניין שלה ידבקו גם באמצעי המניעה ובאמצעי הזהירות שאומצו על ידי קואנטה כשלעצמה;

. עוקבת מקרוב אחר כל ההתפתחויות המגזריות, תוך הקפדה על אימוץ מהיר ושילוב מהיר של כולם בפעילותה בנושאי ניהול איכות, בטיחות ובטיחות תעסוקתית והשפעות סביבתיות.

הדמיה

קולקציה

משטחים

bottom of page